yí jué sūn móu

贻厥孙谋


贻:遗留;厥:其,他的;谋:计谋,打算。为子孙的将来作好安排。

来源出处

《尚书·五子之歌》:“明明我祖,万邦之君,有典有则,贻厥子孙。”


范例用法

唐·魏征《十渐不克终疏》:“臣观自古帝王受图定鼎,皆欲传之万代,贻厥孙谋。”


造句


语法

紧缩式;作谓语、定语;含褒义


使用频率


感情色彩

中性成语


结构

动宾式成语


年代

古代成语


扩展阅读


第一个字是贻

贻患无穷 贻笑万世 贻臭万年 贻诮多方 贻误军机 贻笑后人 贻笑大方 贻害无穷 贻笑千古 贻人口实

第二个字是厥

绳厥祖武 补厥挂漏 诒厥孙谋 诒厥之谋

第三个字是孙

名落孙山 子子孙孙 诒厥孙谋

第四个字是谋

折节下谋士 燕翼贻谋 运筹演谋 衣食之谋 勇而无谋 用计铺谋 善自为谋 有勇无谋 百计千谋 上兵伐谋