guò hé zú zǐ

过河卒子


象棋规则中卒子只能向前,不能后退,过了河之后可以横着走,威力更大。比喻只能前进,不能后退。

来源出处

刘绍棠《狼烟》二十四:“花言巧语蒙哄不了二位老人家,甜言蜜语也迷惑不了二位老人家,于是心慌意乱,闭上眼睛,手捧着怦怦乱跳的胸口,失悔自己的冒险进城,然而已经骑虎难下,只有做一名过河卒子了。”


范例用法

他觉得自己成了过河卒子,没有退路


造句


语法

作宾语、主语;比喻只能前进,不能后退


使用频率

常用成语


感情色彩

中性成语


结构

偏正式成语


年代

当代成语


扩展阅读


第一个字是过

过程控制 过耳之言 过则勿惮改 过目不忘 过盛必衰 过而能改 过甚其词 过庭之训 过江之鲫 过去未来

第二个字是河

悬河泻火 济河焚舟 恒河一沙 冯河暴虎 山河襟带 山河易改,本性难移 悬河泻水 西河之痛 山河破碎 山河表里

第三个字是卒

聊以卒岁 不堪卒读 马前卒 不忍卒读 优游卒岁

第四个字是子

妇人孺子 质妻鬻子 目空馀子 小范老子 老年得子 莘莘学子 犂牛之子 横挑鼻子竖挑眼 橡皮钉子 不知其子视其父