què zhī bù gōng

却之不恭


却:推却。指对别人的邀请、赠与等,如果拒绝接受,就显得不恭敬。

来源出处

明·沈德符《万历野获编》:“此贤妃敬贤之礼;却之不恭;是当谅其心矣。”


范例用法

【示例】:我们觉得却之不恭,只好让他劳驾。 ◎邹韬奋《经历·惨淡经营之后》


造句

1. 你把这么贵重的东西给我,我真是却之不恭,受之有愧。


语法

作谓语、宾语;常与“受之有愧”连用


使用频率

常用成语


感情色彩

中性成语


结构

紧缩式成语


年代

古代成语


扩展阅读


第一个字是却

却老还童 却客疏士 却金暮夜 却病延年 却步图前 却而不恭 却行求前

第二个字是之

呼之即至,挥之即去 啖之以利 嗤之以鼻 趋之如鹜 置之不闻 公之世人 差之毫牦,失之千里 悔之不及 传之不朽 放之四海而皆准

第三个字是不

玩世不恭 一渊不两蛟 狼藉不堪 金吾不禁 用人不疑,疑人不用 遭际不偶 不痒不痛 没巧不成话 分文不少 裋褐不完

第四个字是恭

玩世不恭 卑谄足恭 桀骜不恭 前倨后恭 前慢后恭 桀傲不恭 兄友弟恭 草草不恭 却而不恭 行过乎恭