gù nòng xuán xū

故弄玄虚


故:故意;弄:玩弄;玄虚:用来掩盖真相,使人迷惑的欺骗手段。故意玩弄花招,迷惑人,欺骗人。

来源出处

《韩非子·解老》:“圣人观其玄虚;用其周行;强字之曰道。”


范例用法

【示例】:似乎在故弄玄虚,不叫人懂,真使人纳闷。 ◎邓拓《你看山水风景美不美》


造句

1. 他这个人就爱故弄玄虚,话说到节骨眼儿上就不往下说了。


语法

动宾式;作谓语、宾语、状语;指故意玩弄花招,迷惑人


使用频率

常用成语


感情色彩

贬义成语


结构

动宾式成语


年代

古代成语


扩展阅读


第一个字是故

故作高深 故人之意 故态复萌 故宫禾黍 故剑之求 故家子弟 故弄虚玄 故步自封 故宫离黍 故步不离

第二个字是弄

愚弄其民 故弄虚玄 卖弄风情 拨弄是非 瑟弄琴调 卖弄才学 卖弄国恩 卖弄玄虚 玩弄词藻 播弄是非

第三个字是玄

超超玄著 超超玄箸 大羹玄酒 龙战玄黄 卖弄玄虚 语带玄机 袖里玄机 故作玄虚 朱雀玄武 超超玄着

第四个字是虚

深藏若虚 酌盈注虚 贼人心虚 颛顼之虚 膝下犹虚 贼胆心虚 撒诈捣虚 理亏心虚 酌盈剂虚 批亢捣虚